dünya bahis şirketlerinde oranları düşen maçlar – Vergi Hukuku Kapsamlı Ders Notu

Vergi Hukuku Kapsamlı Ders Notu

İşten çıkarılmalar yasaklanmalıdır, tüm çalışanlara ücretli izin sağlanmalıdır. Sağlık emekçilerinin ve temel hizmetlerde diğer tüm zorunlu çalışanların güvenli çalışma koşulları karşılanmalıdır, bunların her birine periyodik test yapılmalıdır. Ebeveyn izni sağlanmalıdır, sadece 65 yaşın üstündekileri -riskli gruplar için- eve kapatmak yetmez, istisnasız hepsine test yapılmalıdır.

Bu durumda seyahat acenteleri hizmeti alan kişi veya kuruluşlara ayrıca bir hizmet faturası düzenlemektedir. Organizatör firmaların, yemek hizmeti vermeyip bu hizmete aracılık etmeleri nedeniyle bu işlerle ilgili olarak 3065 sayılı Kanunun 29/2 maddesi uyarınca iade talebinde bulunmaları mümkün değildir. Turizm işletmesi belgesine sahip olmayan mükellefler ise kendilerine ruhsat veren yerel yönetim biriminden alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz ederler. Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (% 18) oranında KDV’ye tabidir. Net alan deyimi “konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan” olarak tanımlanan faydalı alanı ifade etmekte olup, plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümleri de ihtiva eden inşaatlarda indirimli oran sadece konut olarak kullanılacak bölümlere uygulanır.

Yılın başından sınırın aşıldığı döneme kadar (bu dönem dahil) yapılan ve incelemesiz/teminatsız iade kapsamına giren teslim bedelleri toplamı, aynı dönemdeki indirimli orana tabi bütün işlem bedelleri toplamına oranlanır, bu oran sınırı aşan iade tutarına uygulanarak incelemesiz/teminatsız mahsup edilebilir tutar hesaplanır. A) 3065 sayılı Kanunagöre tecil-terkin uygulanan ihraç kaydıyla teslimler bu düzenleme dışındadır. Bu bölümdeki düzenleme, yukarıda belirtilen mükelleflere KDV uygulanarak yapılan indirimli orana tabi teslimlerden doğan yılı içindeki mahsup taleplerine ilişkindir.

İşlemlerine ait verginin beyan ve ödeme mükellefiyeti sorumlular tarafından yerine getirilen serbest meslek mensupları (Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılanlar) ayrıca KDV beyannamesi vermez ve defter tutmazlar. İşlemin belgelendirilmesi ise Vergi Usul Kanununun genel hükümlerine göre gerçekleştirilir. Bu bölüm kapsamında olan hizmetlerin aynı zamanda kısmi tevkifat uygulaması kapsamında da olması halinde, bu bölüme göre işlem tesis edilir. Bu bölüm kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulur. Satıcının bu teslimle ilgili faturayı süresinden sonradüzenleyip ‘ya intikal ettirmesi sorumlu sıfatıyla beyanın 24 Haziran’a kadar yapılmasına engel değildir. Hizmet işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense bileyukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

Aynı Kanunun (30/a) ve 32 nci maddelerine göre, kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi bağışlarının) bünyesine giren KDV tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV tutarının hesaplanması ve aynı döneme ait KDV beyannamesine dahil edilmesi, aynı tutarın “indirim KDV” hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilir ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenir. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler de istisna kapsamındadır. Işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri vergiden istisna edilmiştir. Bu teslim ve hizmetlerin bedelli veya bedelsiz olması, istisna uygulamasına engel teşkil etmez.

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Türkkan’ı dinledim, ekonomiye yaklaşım konusunda çeşitli eleştirileri oldu fakat hazineye yönelik de bazı eleştirileri oldu. Burada kullanılan “boşaltmak” ifadesini sanki “cebimize indirmek” gibi bir ima olarak anlıyoruz biz. Tabii burada bunu bir normal kanun gibi her yönüyle de görüşmüyoruz, komisyondan da geldi artık. Ayrıntılarına da burada girmemiz mümkün değil çünkü burada farklı bir görüşme düzeni var maalesef. Bu şekilde gerçekleri de ortaya çıkarmamız mümkün değil ama teklifin geri çekilerek komisyona gönderilip tekrar gündeme alınmasını öneriyorum.

Örneğin; mükellef tarafından araç kiralama faaliyetinde kullanılmak üzere Ocak/2010 döneminde satın alınan binek otomobili nedeniyle ödenen KDV, bu dönemde aracın kiralanıp kiralanmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir. Dolayısıyla mükellef tarafından bu dönemlerdeki işlemlerine yönelik olarak iade talebinde bulunulamayacaktır. Nın önceki dönemden devreden KDV tutarı 1.500 TL, bu dönemde indirilecek KDV tutarı 1.200 TL olup sadece bu teslime ilişkin yüklenim KDV tutarı ise 950 TL’dir. Fason işin şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir. Toptancı hallerinde faaliyet gösteren bazı mükellefler, kendi işletmelerine ait mallar ile toptancı hallerindeki diğer işletmelerden satın aldıkları malları toptancı halleri dışındaki ünitelerinde satışa sunabilmektedir. Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi hükmüne göre tespit olunur.

Alarak, free spinli bu bonusu oyun içi avantajlara ek olarak, birçok bonusla birlikte oynayabilirsiniz. Canlı bahis sitelerinde Super Charged 7s slot oyunu için 8 ile 16 arasında free spin veriliyor. 1 adet bonus raunda sahip olan oyun, minimum 1 coins, maksimum 10 coins ile bahis yapmak için uygundur. Online bahis sitelerinde 27 bin kata kadar ödül alabileceğiniz Lucky Lady’s Charm Deluxe oyunu, minimum 0,20 TL bahse uygundur.

Re’sen, ikmalen ve idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açılması halinde, vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar geçen süreler için 6183 sayılı yasada belirtilen gecikme bettilt Bonus zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Yükümlü isterse, dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezaları, davanın devamı sırasında kısmen veya tamamen ödeyebilir. Böyle bir durumda yükümlü, davayı kaybettiği takdirde gecikme faizi ödemekten kurtulmuş olur (VUK. m.112, b.3).

Yurt dışında mukim yabancı sigorta şirketine yaptırılan sigortalar KDV’ye tabidir. Teslim alanın yada teslim edenin hangi ülkenin uyruğunda olduğunun önemi yoktur. Mal teslim anında Türkiye’de bulunuyorsa işlem Türkiye’de yapılmış sayılır. Türkiye kavramı, Türkiye Cumhuriyeti siyasi sınırları içerisinde kalan yerleri kapsamakta olup, kara suları, iç sular ve hava sahasını da içine alır.

aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Dışa bağımlılığın en aza indirilerek enerji tedariki ve güvenliğinin sağlanması, enerjide verimliliğin ve millî kaynakların payının artırılması, aynı zamanda enerjinin çevre ve insan dostu olmasının temin edilmesi millî enerji politikamızın esası olmalıdır. Bunun için, seçim beyannamemizde ifade ettiğimiz gibi, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılarak enerji üretimindeki payının artırılması, kamu enerji yatırımlarıyla birlikte yerli ve yabancı özel sermayenin enerji sektöründeki yatırımları için uygun zemin oluşturulması gerekmektedir. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte, Türkiye’nin her yerinden gelen milyonlarca faturayı işleyen, virüs tehdidine açık kalan meslektaşlarımızın sesini duyup “mücbir sebep” ilan ederek beyannameleri erteleyen Sayın Bakanımız Berat Albayrak’a teşekkürlerimi iletiyorum. Mücbir sebebin, gelir vergisi ve sektör bazında kurumlar vergisi mükelleflerinden ziyade tüm kurumlar vergisi mükelleflerini de kapsamasını temenni ediyorum.

Corona salgınının olumsuz ekonomik etkilerinin, öncelikle, dünyanın kırılgan ekonomilerinde görüldüğünü hepimiz biliyoruz. Türk ekonomisi de bir süredir maalesef en kırılgan ekonomilerden biri hâlinde. Baktığımızda görüyoruz ki açıklanan ekonomik tedbirler günü kurtarmacı bir anlayışın yansıması şeklindedir.

Yukarıda belirtilen durumlara ek olarak, bir binanın para faizsiz-ev kirasız ilişkisi uyarınca kira alınmadan tahsis edilmesi durumunda, faiz olarak sağlanan menfaat ölçüsünde kira geliri elde edildiği kabul edilmektedir. Sermayeden çok kişisel çalışmaya, bilimsel veya mesleki bilgiye ya da uzmanlığa dayanan ve ticari nitelikte olmayan işlerin, işverene tabi olmaksızın kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına sürekli olarak yapılmasından doğan kazançlara serbest meslek kazancı denir. Temel özellikleri dikkate alındığında, Gelir Vergisi Kanununda sayılan yedi gelir unsurunun aşağıdaki biçimde dört kategoride toplanması mümkündür.

Bahis Siteleri Analiz Listesi

AKP bizim halkımıza kolonya ve maske dağıtmakla aslında süreci yönetmeye çalışıyor. AKP’nin yüzde 1 için çalışan, sermaye taraftarı, sermayeye yandaş bir şekilde aslında bütün politikalarını yürüttüğünü de söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Sayın milletvekilleri, normalde dernekler üye kabulünü kendi tüzük ve kuralları, Anayasa’nın da verdiği haklar üzerinden yapar; şimdi ise bu teklifle tüm üyeler valinin onayına gönderilecek yani valilik kimin hangi derneğe üye olacağını ya da olmayacağını belirleyebilecek. Açın bakın demokratik kitle örgütü nedir diye, dünyada nasıl diye; bilmiyorsanız öğrenin, öğrenmenin ayıbı yok. O zaman kapatalım bütün dernekleri, nasıl olsa kimin üye olup olmayacağına vali karar verecek, gidelim bir valilik derneği kuralım, tüm dernek üyeleri valilik derneği üyesi sayılsın olsun bitsin. Kanun teklifiyle, ülkemizde büyük ölçekli Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı oluşturularak enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması hedeflenmektedir.

Dolayısıyla söz konusu teslim ve hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanmaz. 3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleriKDV’den istisna edilmiştir. Söz konusu kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna olup, teslim ve hizmet bedeli ile ilgili herhangi bir alt ya da üst sınır söz konusu olmaksızın istisna uygulanır.

Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhidin arsa karşılığı konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşir. Arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi faaliyet olarak arsasını bağımsız birimler karşılığında müteahhide tesliminde ise KDV uygulanmaz. Kanunun (2/3) üncü maddesi uyarınca su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeridağıtımlar mal teslimi sayılmıştır.

Söz konusu hizmet sunucuları bu işlemlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan ederler. Bu kapsamdaki hizmet sunucularının, ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığının adresinde yer alan formu doldurmaları gerekir. Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirilir.

  • İçerisinde genel görünümleri yanı sıra karşılaşma görünümleri de bulunmaktadır.
  • İade talebinin, ilgili vergilendirme dönemleri itibarıyla indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekmekte olup, işlemlerin ayrıştırılıp sadece bir kısmına yönelik hesaplama yapılması ve bu şekilde iade talep edilmesi mümkün değildir.
  • Bunun için, ülkede, sadece hastalıkla mücadele ederken değil, hastalıktan kurtulup kalanların da hayatını idame ettirebilmesi için nasıl bir önlem alınıyor?
  • 3065 sayılı Kanunun (2/4) üncü maddesine göre, kap ve ambalajların geri verilmelerinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan şeyler itibarıyla yapılmış sayılır.

Bu kapsamda işlem yapılabilmesi için, sahte olduğu tespit edilen belgeye dayalı KDV indiriminin reddedilmesi gerekir. Sahte belge tespiti olmaksızın, başka nedenlerle KDV indiriminin reddedilmesi amacıyla düzenlenen raporlar bu kapsamda değerlendirilmez. Bu nedenle, Tebliğin bu bölümü 3065 sayılı Kanunun 9, 11, 29, 32 ve iadeyi düzenleyen diğer maddelerinde yer alan yetkilere istinaden, gerçekte iadesi gereken KDV’nin tespitine yönelik olarak düzenlenmiştir.

İstisna, hizmete ilişkin faturanın düzenlendiği dönem beyannamesi ile beyan edilir. Beyan, beyannamenin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 303 kod numaralı satırı kullanılarak yapılır. Söz konusu istisna roaming anlaşması kapsamındaki bütün haberleşme ve iletişim hizmetleri bakımından geçerlidir. Firmasının hizmetinden yurtdışında faydalanıldığından, firmasına vermiş olduğu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.

Sağlık Bakanlığı, 10.900 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 27 mart 2023

Türkiye Futbol Federasyonunun ve maçlarla ilgili zamanında erteleme kararı vermeyen Hükûmetin ihmali maalesef bizim bu üzücü haberi almamıza vesile oldu. Sevgili Fatih Hocaya ve bütün hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, acil şifalar diliyoruz. Ben de coronavirüsle mücadelenin en önünde yer alan sağlık çalışanlarına bir kere daha başarılar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin arkalarında olduğunu ifade etmek istiyorum.

Katma Değer Vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın 24. İstisnai durumlar hariç KDV mükellefleri, mükellefiyetleri sona erinceye kadar her vergilendirme dönemi için KDV beyannamesi vermek zorundadırlar. Bu kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen hallerde bu beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır. İthalat vergilendirme dönemi bazında değil işlem bazında vergilendirilir.

Bu sloganların anlamı, yükümlü temsilcilerinden oluşan parlamentoların onayı bulunmaksızın vergi alınamayacağı, aksi halde söz konusu vergilere halkın rıza göstermemiş sayılacağıdır. Bu şekilde özel esaslara tabi tutulanlar hakkında düzenlenen olumlu raporlar, vergi dairesi kayıtlarına intikal ettikleri tarih itibarıyla genel esaslara dönüşü sağlar. Bu kapsamda özel esaslara tabi mükelleflerin, olumlu raporla genel esaslara dönmek amacıyla özel esaslara tabi tutulmaya başladıkları tarihten sonraki herhangi bir vergilendirme döneminin incelenmesini talep etmeleri mümkündür. Beyanname vermeme kapsamında özel esaslara tabi tutulan mükelleflerin, beyanname verdikleri dönemlere ilişkin iade talepleri münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Sahte belgelerde yer alan KDV’nin indirim hesaplarına dahil edilmek suretiyle kullanıldığını tespit eden rapor, sahte belge kullanma olumsuz raporu olarak değerlendirilir.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler hakkında söz isteyen Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit. Öncelikle, coronavirüs nedeniyle büyük bir özveriyle çalışan bütün emekçi arkadaşlarımıza, hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarına, belediye çalışanlarına, kamu görevlilerine ve bütün işçilerimize, vatandaşlarımıza buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum; kendilerine kolaylıklar diliyorum. BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler hakkında söz isteyen, Hatay Milletvekili Serkan Topal. İlk okutacağım 3 önerge aynı mahiyettedir, bu önergeleri birlikte işleme alacağım. Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac ibadetine yardımcı olmak maksadıyla, içinde başta din görevlisi ve sağlık görevlisi olmak üzere yaklaşık 4.500 personeli, kurum içinden veya sınavla geçici olarak görevlendirme yapıyor. Çünkü, uygulamalarıyla topluma ciddi zararlar vermektedirler, toplumda derin yaralar açmaktadırlar.

İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin olarak geçmiş yıllar için belirlenen alt sınırlar, doğrudan cari yıla ilişkin iade hesabına dahil edilmez, devreden KDV hesabında muhafaza edilir. Dolayısıyla indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade hesabında alt sınır olarak yalnızca cari yıl için belirlenen tutarın dikkate alınması gerekmektedir. Diğer taraftan 3065 sayılı Kanunun (30/c) maddesi uyarınca zayi olan mallar nedeniyle yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığından daha önce indirim hesaplarına alınan tutarlar indirim hesaplarından çıkarılır. Yılı içerisinde mahsup edilemeyen KDV’nin iadesi için bu bölümdeki açıklamalara göre izleyen yılda ayrıca bir iade talebinde bulunulması gerektiğinden yılı içinde mahsuben iadeye yönelik olarak düzenlenen YMM Raporunun izleyen yıl talep edilecek nakden/mahsuben iade için geçerliliği bulunmamaktadır. İzleyen yıl içerisinde yapılacak nakden/mahsuben iade talebi için ayrıca bir YMM Raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Için inceleme yapmak isterseniz, taktik ve analiz paylaşılan siteleri kullanabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, İspanya Ligi, Avusturya Ligi, Almanya Ligi, Türkiye Süper Ligi için çok yüksek oranlarla bahis yapabilirsiniz. Doğrudan hangi seçeneklerde düşük oran verildiğine bağlı olarak, bahis tahminlerinizi kolaylaştırabilir. Bir takımın galibiyetine yönelik oran yükselirken, diğer takımın galibiyetine yönelik oran düşebilir. Birçok farklı etken nedeniyle maçların oranları düşer ve popüler bahis sitelerinde bu oran değişimlerine göre bahis yapılır.

KDV iadelerinde aranılan ve elektronik ortamda sistem üzerinden gönderilmesi gereken “İndirilecek KDV Listesi”nin doldurulmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir. Listeye, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilir. Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilir. Vergi dairelerinin muhasebe birimleri tarafından nakden veya mahsuben iade işlemlerinde düzenlenen muhasebe işlem fişine, elektronik ortamda gönderilen listelerin tamamının eklenmesi yerine bu listelerin elektronik ortamda bulunduğunu gösteren “İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı”nın eklenmesi yeterlidir. Mahsup dilekçesinin verilmesi ancak elektronik ortamda gönderilmesi gereken belgelerin gönderilmemesi veya belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde de bu doğrultuda işlem tesis edilir.

Satıcıların KDV iade talepleri ise yürürlükteki mevzuata göre sonuçlandırılır. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. Bu belgeye istinaden, finansal kiralama şirketi, yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak bu yatırım teşvik belgesi eki listede yer alan ve yatırımcıya kiralanacak olan makine ve teçhizatı Kanunun(13/d) maddesindeki istisna kapsamında temin edebilir.

Ayrıca, kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde KDV mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili KDV’yi diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir. Ancak, her iki kiralama hizmeti de katma değer vergisine tabi olacak ve kira hasılatları genel esaslara göre verilen katma değer vergisi beyannameleri ile beyan edilecektir. Maddesinde sayılanlardan, yukarıda belirtilen gayrimenkuller dışında kalan mal ve hakların kiralama işlemleri ise, iktisadi işletmeye dahil olsun veya olmasın katma değer vergisine tabi olacaktır. Maddesinde yer alan mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV’nin konusuna girmekle beraber, kanunun 17. Maddesinin 4/d bendi ile “iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri”, KDV’den istisna edilmiştir. Türkiye’de yapılan ve Gelir Vergisi Kanunu’na göre ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilen teslim ve hizmetler vergiye tabi olacaktır.

Hizmet teslimin Türkiye’de yapılmış sayılması için; hizmetin Türkiye’de ifa edilmesi veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerekir. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Ticari teamüller çerçevesinde verilen hediye ve eşantiyonlar için de KDV hesaplanmaz, bunlar için yüklenilen KDV indirim konusu yapılır.

2012/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir. Daha sonra, “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda “İşlem Türü” listesinden, yapılan işleme ait “Kod” seçilir. Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanır. Üretimde kullanılacak kağıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir. Ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır. Fason işlerde mamul bir bütün olarak imal ettirilebileceği gibi, üretim aşamaları itibarıyla kısmi olarak fason iş yaptırılması da mümkündür.

BAŞKAN – Önerge hakkında konuşmak isteyen Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz. SABİM hattını başta Kürtçe ve Arapça olmak üzere Türkiye’de yaşayan bütün diğer dillerde hizmet verecek şekilde çok hızlı bir şekilde donanımlı hâle getiriniz. Halkın en temel yaşamsal hakları, elektrik, su, doğal gaz halka parasız sağlanmalıdır. BAŞKAN – Önerge hakkında konuşmak isteyen İstanbul Milletvekili Oya Ersoy. Corona virüsüyle mücadele ettiğimiz bu süreçte, birlik ve beraberliğimizin her dönemden daha önemli olduğunun bilinciyle sözlerime devam edeceğim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *